Student zawsze ubezpieczony?

bezbieczny student

Student, zwłaszcza na pierwszym roku, musi zapoznać się z systemem nie tylko edukacji, ale także innymi aspektami bycia studentem właśnie. Między innymi warto znać swoje prawa i obowiązki wynikające z ubezpieczenia medycznego.

Jeśli, jako świeżo upieczony student masz wątpliwości, kto powinien cię zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, kiedy ono wygasa i gdzie możesz sprawdzić swój status – koniecznie zapoznaj się z treścią tego artykułu.

Osoba posiadająca status studenta powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia przez członków rodziny, jeśli nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia. Osobami zgłaszającymi mogą być rodzice lub współmałżonkowie. W przypadku, gdy zgłaszający nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, studenta mogą zgłosić np. dziadkowie.

Student, jako członek rodziny może być ubezpieczony do 26. roku życia. Czasami jednak są pewne odstępstwa. Wieku studenta nie bierze się pod uwagę, gdy student posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub zgłaszany jest przez współmałżonków, którzy sami posiadają obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Jednak student, może mieć także własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieje się tak wtedy, gdy student zatrudniony jest na umowę o pracę, otrzymuje rentę lub prowadzi własną działalność. W takiej sytuacji (poza działalnością) student jest zgłaszany do ubezpieczenia zdrowotnego przez płatnika jego składek. Sytuacja ta nie dotyczy umów zlecenia.

W przypadku, gdy student nie ma możliwości skorzystać z ubezpieczenia w ramach wyżej wymienionych możliwości, wtedy powinna zgłosić go uczelnia. Jednak wymaga to pewnego wysiłku ze strony studenta. Należy bowiem zgłosić się do dziekanatu i złożyć wniosek, na podstawie którego zostanie zgłoszony do ubezpieczenia.

Warto jednak przeanalizować każdą z potencjalnych sytuacji, które dają studentowi podstawę do ubezpieczenia. Czasami jest ona chwilowa i nie ma przełożenia na dłuższy okres. Tak dzieje się np. w przypadku, gdy student podejmuje pracę wakacyjną na podstawie umowy o pracę. Zyskuje wtedy co prawda własny tytuł do ubezpieczenia, jednak jest on krótkotrwały. Na czas podjęcia zatrudnienia są także wyrejestrowywani z ubezpieczenia zgłoszonego przez rodziców. W związku z tym, gdy student zakończy swoja wakacyjną pracę, powinien na nowo przypomnieć rodzicom lub innym uprawnionym osobom o konieczności ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

O konieczności zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego powinni pamiętać także rodzice lub inne osoby uprawnione w przypadku zmiany pracy. Każda zmiana skutkuje ponowną potrzebą zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie do ubezpieczenia wygasa w momencie, gdy osoba, która zgłosiła studenta, zmienia pracę i nie zgłosi u kolejnego pracodawcy studenta do ubezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne wygasa również, gdy student zaprzestanie kontynuowania nauki pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, lub gdy ukończy 26 rok życia (z wyjątkami), bądź też zostanie wykreślony z listy studentów. Gdy student podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zyskuje swoje własne ubezpieczenie, tym samym to nazwijmy „uczelniane”, przestaje obowiązywać. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.

W jaki sposób sprawdzić, czy jest się osobą ubezpieczoną? Można to zrobić w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Wchodząc na indywidualne konto, można sprawdzić aktualny status ubezpieczenia. Aby uzyskać login i hasło do ZIP, należy zgłosić się z dowodem osobistym do oddziału NFZ.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymage pola oznaczone są *