PIP Białystok – co kontroluje PIP?

kontrola PIP

Pracodawca odmawia przysługującego ci urlopu? A może nie chce wypłacić wynagrodzenia za nadgodziny bądź nie dopilnował, by w czasie pracy w trudnych warunkach zatrudnieni miał miejsce na regenerację? Gdy łamane są prawa pracownicze, każda osoba może zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli kontrola wykaże nadużycia, nieuczciwa firma zapłaci grzywnę.

PIP – co to jest?

PIP to instytucja, która prowadzi kontrolę przedsiębiorstw pod względem przestrzegania w nich przepisów prawa pracy. Wdraża także rozwiązania prewencyjne, na przykład z zakresu BHP.

Do państwowego inspektoratu pracy zaliczamy:

 • Główny Inspektorat Pracy (GIP),
 • okręgowe inspektoraty pracy,
 • Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Państwowa Inspekcja Pracy podlega kontroli Sejmu RP. Osoba pełniąca funkcję głównego inspektora pracy co roku przedstawia sprawozdanie z działalności instytucji. Ponadto zakres działalności PIP-u oraz jego uprawnienia są określone w ustawie.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy

Podstawowym zadaniem PIP-u jest dbanie o to, by w zakładach pracy przestrzegano praw zatrudnionych, określonych w stosownych przepisach. Kontroli inspekcji pracy podlegają zarówno pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i przedsiębiorcy, na których rzecz świadczona jest praca w oparciu o umowy cywilnoprawne. Co ważne, nadzór odbywa się również w przypadku, gdy osoby wykonujące obowiązki służbowe na rzecz danej firmy prowadzą własną działalność gospodarczą.

Inspektor dokonuje audytu przede wszystkim w siedzibie firmy i jej oddziałach, a także w innych miejscach, w których przedsiębiorstwo gromadzi dokumenty. Po zakończeniu czynności inspektor pracy sporządza protokół. Jeśli nie stwierdzi nadużyć, zwykle taki raport zawiera jedynie krótką notkę o warunkach pracy w firmie.

W przypadku uchybień Państwowy Inspektorat Pracy może ukarać mandatem nieuczciwego pracodawcę lub zwrócić się do sądu rejonowego o wymierzenie kary. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, sprawa trafia do sądu automatycznie.

Grzywna za łamanie przepisów może być bardzo dotkliwa – jej wysokość sięga nawet 30 tys. złotych. Najmniejsza kwota, jaką inspektor może obciążyć pracodawcę łamiącego przepisy, to 1000 zł.

Kontrola PIP – jakie dokumenty sprawdzają?

Co kontroluje PIP? Przede wszystkim sprawdza, czy

 • w zakładzie pracy przestrzegane są zasady BHP, w tym normy dotyczące czasu pracy,
 • pracodawca przeciwdziała uciążliwym warunkom zatrudnienia (np. przez udostępnienie pomieszczeń dla regeneracji w wypadku trudnych warunków pracy, odpowiednią organizację pracy itd.)
 • w firmie dochodzi do wypadków (oraz jakie są ich przyczyny),
 • pomieszczenia, w których wykonywane są obowiązki służbowe, mają odpowiednią temperaturę i są dostosowane do potrzeb zatrudnionych,
 • pracownicy są zatrudnieni legalnie,
 • pracodawca wypłaca zatrudnionym wynagrodzenie zgodnie z umową i przepisami prawa,
 • pracownicy mają aktualne badania lekarskie,
 • zatrudnionych przeszkolono z zakresu BHP,
 • akta pracowników są prowadzone w sposób właściwy.

Osoba dokonująca inspekcji pracy ma prawo poruszać się swobodnie po całym przedsiębiorstwie. Co więcej, inspektor może zażądać udostępnienia wszystkich dokumentów dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, a także planów budynków, rysunków technicznych, dokumentacji dotyczącej maszyn i innych.

Kontrola PIP z donosu

Do kontroli firmy może dojść na przykład wówczas, gdy do okręgowego inspektoratu pracy zgłosi się osoba informująca o nadużyciach w danym przedsiębiorstwie. Taka kontrola PIP „z donosu” bardzo często odbywa się na wniosek byłego pracownika, którego zwolniono z firmy bezprawnie.

PIP ma również prawo prowadzić kontrole wyrywkowe. Warto również pamiętać, że w zakładzie pracy inspektor może pojawić się bez zapowiedzi. Jednak niezwłocznie musi poinformować pracodawcę o prowadzonych czynnościach oraz okazać legitymację służbową i w niektórych przypadkach stosowne upoważnienie.

Białystok – inspekcja pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku znajduje się na ul. Fabrycznej 2. Interesantów urząd przyjmuje w dni robocze w godzinach 9:00-15:00. Jednak wypadki przy pracy można zgłaszać całodobowo, dzwoniąc pod numer telefonu podany na stronie PIP-u.

W Białymstoku inspektorat pracy udostępnił również specjalny numer kontaktowy. Pod telefon mogą zgłaszać się osoby, jeśli zauważyły złamanie zakazu handlu w niedziele i święta.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymage pola oznaczone są *