Dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy – co to jest, dla kogo, ile wynosi, kiedy wypłacają, wniosek

dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny – co to jest?

Walka z bezrobociem to bardzo ważny element polityki państwa. Skuteczne metody aktywizacji obywateli bez stałego zatrudnienia pozwalają niwelować negatywne skutki bezrobocia, np. spowolnienie gospodarki czy wzrost przestępczości. Jedną z form pomocy jest dodatek aktywizacyjny, czyli świadczenie finansowe przyznawane pod ściśle określonymi warunkami.

Dodatek aktywizacyjny – dla kogo?

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy? Na zapomogę mogą liczyć osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które mają prawo do zasiłku. Oprócz tego:

  • z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie,
  • skierowano je do pracy przez jednostkę PUP w niepełnym wymiarze godzin i będą otrzymywały wynagrodzenie niższe od minimalnej pensji określonej na dany rok.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny

Aby świadczenie zostało przyznane, należy złożyć do odpowiedniej jednostki urzędu pracy specjalny wniosek o dodatek aktywizacyjny, który powinien zawierać następujące elementy:

  • imię nazwisko wnioskodawcy,
  • numer pesel,
  • adres,
  • nr telefonu kontaktowego.

Gotowe formularze są dostępne na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Treść wniosku:

W związku z tym, że POSIADAM PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH i podjąłem/podjęłam zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

Z WŁASNEJ INICJATYWY, u pracodawcy, u którego nie byłem(łam) zatrudniony(a), ani nie świadczyłem(łam) innej pracy zarobkowej bezpośrednio przed rejestracją w PUP *
W WYNIKU SKIEROWANIA PRZEZ PUP *

* niepotrzebne skreślić

wnoszę o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 149)

Nazwa i adres zakładu pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Forma zatrudnienia ……………………………………………………………………..…… (np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło itp.) Data podjęcia zatrudnienia ……………………………………. wymiarze …………………………………………………….

Oprócz tego dokument powinien zawierać numer konta bankowego, na który ma być przelewana kwota świadczenia. Wniosek musi być podpisany. Inaczej nie będzie rozpatrywany.

Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego

Bezrobotni są zobligowani do dostarczenia załączników. Należą do nich: umowa o pracę oraz zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego. Ten drugi dokument wydawany jest przez zakład pracy. Jego treść wygląda następująco:

………………………………………….
(data)
………………………………………….
(pieczęć pracodawcy)
Zaświadczenie
Zaświadcza się, że Pan(i) ……………………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………….
jest zatrudniony(a) w tutejszym zakładzie w ramach: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło*
i przepracował(a) okres od ……………………………. do …………………………….
W/w pracuje nadal / nie pracuje*.
W/w nie przebywał / przebywał na urlopie bezpłatnym* od ……………………………. do …………………………….
Zaświadczenie wydaje się dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w celu naliczenia dodatku aktywizacyjnego (art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).

………………………………………………………………….
(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)
* niepotrzebne skreślić

Zaświadczenie należy wystawić do piątego dnia roboczego każdego miesiąca, powinno ono potwierdzać okres wykonywania pracy w poprzednim miesiącu.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Kwota dodatku aktywizacyjnego dla osób, które podjęły pracę z własnej inicjatywy, wynosi 50% zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca 2019 roku zasiłek dla bezrobotnych to 861,40 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni pobierania świadczenia. Następnie zmniejsza się go do 676,40 zł brutto. Oznacza to, że maksymalny dodatek aktywizacyjny równa się obecnie 430,70 zł brutto, a najniższy 338,20 zł brutto. Warto zaznaczyć, że konkretną sumę określa starosta. Przepisy podają, że dodatek nie może przekraczać połowy zasiłku, dlatego lokalne władze mają prawo przyznać mniejszą sumę (tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny 20 czerwca 2012 roku).

Inaczej oblicza się wartość świadczenia w przypadku osób, które skierowano do pracy przez PUP (na niepełny wymiar godzin). Jeśli pensja w nowej pracy nie przekracza wynagrodzenia minimalnego, to dodatek aktywizacyjny powinien rekompensować niskie zarobki. Dlatego stanowi on różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a otrzymywaną wypłatą. Dalej obowiązuje zapis, że nie może on przekraczać połowy wartości zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny – kiedy wypłacają?

Dodatek za znalezienie pracy przysługuje od dnia złożenia wniosku. Urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie dokumentacji. Pieniądze wypłaca się przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli otrzymywane wynagrodzenie nie przekracza kwoty minimalnej pensji, to świadczenie przyznaje się na dłuższy czas (do końca okresu, w którym przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych).

Dodatek aktywizacyjny przestaje być wypłacany, gdy umowa o pracę przestaje obowiązywać. Świadczenia nie przyznaje się, gdy:

  • bezrobotnego skierowano na roboty interwencyjne lub publiczne,
  • stanowisko pracy zostało doposażone przez urząd pracy,
  • bezrobotny podjął pracę u przedsiębiorcy, u którego świadczył usługi zarobkowe bezpośrednio przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymage pola oznaczone są *