Praca: Wizytator

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 139458

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • Wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami
 • Praca w siedzibie urzędu lub poza nim (I i II piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, brak windy)

Zakres zadań

 • Wdraża w życie politykę oświatową państwa w celu oceny jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek
 • Przeprowadza kontrole planowe i doraźne
 • Wykonuje zadania z zakresu wspomagania pracy szkół i placówek
 • Organizuje konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek w celu zapewnienia wykonywania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzi, na potrzeby ministra właściwego do spraw oświaty, wojewody, kuratora oświaty, niezbędną sprawozdawczość w zakresie wykonywanych zadań
 • Realizuje inne zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego określone w ustawie Prawo oświatowe i przepisach odrębnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany posiadający:
 • a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • b) co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub
 • c) co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • 2. W przypadku nauczycieli akademickich: co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe