Praca: Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 117040

Warunki pracy


 • praca biurowa wykonywana przy monitorze ekranowym;

 • narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, kserokopiarka, niszczarka, skaner, telefon;

 • praca wykonywana w pozycji siedzącej;


Miejsce i otoczenie organizacyjno -techniczne: • praca na I piętrze;

 • budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo - brak wind i podjazdów oraz toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

 • oświetlenie naturalne/ stuczne;


 

Zakres zadań

 • wprowadza dokumenty księgowe w celu rejestracji zdarzeń finansowo- gospodarczych w jednostce;
 • dekretuje dokumenty księgowe w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków i dochodów do poszczególnych paragrafów;
 • dokonuje zapisów w księgach rachunkowych przy użyciu programu komputerowego na kontach analitycznych i syntetycznych;
 • prowadzi sprawozdawczość finansową i budżetową z zakresu działania jednostki w określonych przepisami terminach;
 • kontroluje dowody księgowe w celu stwierdzenia prawidłowości zapisu na kontach;
 • uzgadnia salda kont syntetycznych i analitycznych na koniec miesiąca w celu uzgodnienia ksiąg rachunkowych;
 • sporządza oraz nalicza listy płac pracowników jednostki, sporządza i nalicza dodatkowe listy wynagrodzeń pracowników (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zleceń), dokonuje potrąceń z tytułu zajęć komorniczych;
 • prowadzi kartoteki wynagrodzeń oraz karty zasiłkowe;
 • dokonuje obliczeń miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy i sporządza deklaracje rozliczeniowe;
 • sporządza miesięczne raporty ZUS RSA, ZUS RCA, ZUS DRA w celu przekazywania aktualnych informacji do ZUS oraz formularze zgłoszeniowe zatrudnionych pracowników;
 • nalicza zaliczki podatku dochodowego oraz sporządza miesięczne i roczne deklaracje podatkowe;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w jednostce finansów publicznych;
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o sprawozdawczości finansowej, podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową oraz zasad księgowości;
 • znajomość ustawy kodeks pracy;
 • umiejętność obsługi komputera i programów płatniczych oraz urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa systemu: TREZOR, NBP, KADRY I PŁACE
APLIKUJ TERAZ