Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 87625

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


-       wysiłek fizyczny,


-       krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


-       obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-       praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


-       budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy


-       platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,


-       praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • administruje wszystkimi zasobami infrastruktury informatycznej występującej w Oddziale i podległych Rejonach i Biurach Budowy (komputery, peryferia, oprogramowanie, sieci komputerowe LAN/WAN i teleinformatyczne / łącza telekomunikacyjne, urządzenia aktywne, itp./;
 • wyposaża pracowników Oddziału GDDKiA w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zgodnie z obowiązującymi w GDDKiA standardami, instalowanie dodatkowych podzespołów komputera i jego peryferii,
 • wspomaga użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania w Oddziale GDDKiA wiedzą techniczną niezbędną,
 • wykonuje i koordynuje naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i sieci LAN na podstawie zgłoszeń użytkowników w Oddziale – samodzielnie lub za pośrednictwem specjalizowanego serwisu; nadzorowanie, koordynowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie pracy zewnętrznych firm serwisowych,
 • instaluje i aktualizuje niezbędne oprogramowanie systemowe , biurowe i narzędziowe na stacjach roboczych użytkowników,
 • zapewnia maksymalne bezpieczeństwo systemów, danych (systematyczne dokonywanie archiwizacji danych gromadzonych w użytkowanych systemach) i ich użytkowników oraz infrastruktury informatycznej (antywirusy, ochrona dostępu do Internetu i przed nieuprawnionym dostępem) – stosownie do posiadanych środków i możliwości,
 • uczestniczy w planowaniu niezbędnych zakupów informatycznych i dokonywanie oceny ofert dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem technicznym,
 • pełnieni funkcję administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z przetwarzaniem w Oddziale informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • bardzo dobra znajomość: zagadnień związanych z Active Directory,
 • biegła znajomość na poziomie administratora systemów operacyjnych z rodziny MS Windows,
 • praktyczna wiedza z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • praktyczna znajomość typowych usług sieciowych, takich jak DHCP, DNS, FTP, SSH,
 • dobra znajomość budowy i naprawy sprzętu teleinformatycznego oraz drukującego,
 • umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • prawo jazdy kat. B,
 • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office),
 • kompetencje:wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu inspektora/administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie technicznym z obszaru IT – (B1)
 • znajomość przepisów dotyczących: Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Polityki Cyberbezpieczeństwa RP, Ustawy o ochroni danych osobowych, Ustawy o podpisie elektronicznym, Prawa Zamówień Publicznych,
 • znajomość najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych w informatyce,
APLIKUJ TERAZ