Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 86964

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
krajowe wyjazdy służbowe,
praca w terenie, w trudnych warunkach środowiskowych,
praca w bezpośrednim otoczeniu ruchu drogowego,
praca na wysokości.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Monitoruje i analizuje stan techniczny dróg w połączeniu z ruchem drogowym, określa potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowuje materiały do postępowań przetargowych od strony merytoryczno - technicznej,
 • Przygotowuje opracowania niezbędne w bieżącej pracy Punktu Informacji Drogowej (PID) – np. mapy, operaty zimowego utrzymania dróg, przygotowywanie informatory Zimowego Utrzymania Dróg dla mediów oraz dla Sztabu Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, uczestniczenie w pracach PID,
 • Koordynuje proces przekazywania informacji (o sytuacji na drogach, o ruchu drogowym oraz o możliwych objazdach) ze szczególnym uwzględnieniem terminowości, współpracuje z właściwymi służbami w szczególności z Policją i Strażą Pożarną,
 • Współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych, budowy i przebudowy chodników
 • Prowadzi sprawy związane z dzierżawą MOP, w tym m.in. przygotowuje materiały do postępowań przetargowych, bierze udział w przeprowadzeniu postępowania, kontroluje dzierżawców,
 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem rozwiązań służących do utrzymania dróg, zarządzania i sterowania ruchem (m.in. systemów osłony wizyjno – meteorologicznej dróg, systemów wstępnej preselekcji wagowej) oraz prowadzenie spraw związanych z przystankami komunikacyjnymi
 • Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów oraz współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego oraz z Urzędami celnymi w zakresie kontroli nacisków osi, masy i wymiarów pojazdów ciężarowych
 • Współpracuje z Wydziałami merytorycznymi Oddziału oraz Rejonami w zakresie prowadzonych spraw z zakresu bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz analizuje i udziela odpowiedzi na skargi, zażalenia i wnioski obywateli i instytucji w zakresie działania komórki organizacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • znajomość przepisów dot. dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość sieci drogowej województwa
 • znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ