Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 84962

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy ,
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • Zbiera informacje o wadach i przesyła do Gwaranta pisemne żądania ich usunięcia ustalając termin naprawy oraz kategorie wady w celu zapewnienia właściwej trwałości obiektu
 • Przedstawia Dyrektorowi Oddziału propozycje składu Komisji Przeglądów Gwarancyjnych, w celu dokonania na etapie eksploatacji oceny prawidłowości wykonania zadań
 • Ustala terminy przeglądów gwarancyjnych zadań zrealizowanych również w ramach programów rządowych, z powiadomieniem Komisji i Gwaranta w celu potwierdzenia zasadności żądania usunięcia wad i usterek w określonych terminach
 • Bierze udział w przeglądach gwarancyjnych w charakterze sekretarza w celu terminowego i skutecznego usunięcia stwierdzonych wad
 • Określa terminy na zajęcie stanowiska przez poszczególnych członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych w celu terminowego opracowania zaleceń pogwarancyjnych
 • Sporządza szczegółowe Protokoły Przeglądów Gwarancyjnych w celu prawidłowego i terminowego usuwania stwierdzonych wad i usterek
 • Monitoruje działania związane z wywiązywaniem się Gwaranta z usuwania ujawnionych Wad wskazanych w Protokołach Przeglądów Gwarancyjnych na podstawie informacji uzyskiwanych od członków Komisji Przeglądów Gwarancyjnych w celu ustalenia dalszego toku załatwiania sprawy
 • Przedstawia Dyrektorowi Oddziału propozycje sposobu postępowania w przypadku niewywiązywania się Gwaranta ze zobowiązań gwarancyjnych w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, kodeksu cywilnego,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera -pakiet Office,
 • prawo jazdy kat.B
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy, orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ