Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 84153

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych,
praca w trudnych warunkach (na wysokości, nad wodą, pod ruchem, w pobliżu trakcji elektrycznej, na urządzeniach rewizyjnych), praca w terenie
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
podczas pobytu w terenie, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące realizacji zadań mostowych, w zakresie budowy, przebudowy remontów oraz ochrony drogowych obiektów inżynierskich, kontroluje wykonawstwo robót
 • Weryfikuje i określa potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na budowę, przebudowę, remonty i ochronę drogowych obiektów inżynierskich,
 • Uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w Radach Technicznych. Współpracuje w zakresie przygotowania zadań mostowych oraz konsultuje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • Przygotowuje materiały przetargowe, opracowuje część techniczną dokumentacji przetargowych na potrzeby realizacji zadań mostowych
 • Opiniuje wnioski o umieszczenie urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich oraz ustala warunki techniczne lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na tych obiektach
 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • Prowadzi sprawy i wykonuje czynności związane z przygotowaniem ochrony i ochroną przeciwlodową i przeciwpowodziową mostów w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia lub zniszczenia. Współpracuje z komórką organizacyjną ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z obiektami inżynierskimi
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz Prawa Zamówień Publicznych ,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie utrzymania mostów
 • przeszkolenie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Budowlanego,
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
APLIKUJ TERAZ