Praca: Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 84168

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca często w terenie w trudnych warunkach. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy


Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityk, strategii, planów lub programów w tym uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
 • sporządzanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w celu uzupełnienia dokumentacji dla beneficjentów aplikujących o środki z budżetu UE,
 • realizacja zadań związanych z opracowywaniem planów zadań ochronnych i planów ochrony obszarów Natura 2000 w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
 • realizacja zadań związanych z wykonywaniem zapisów dotyczących działań ochronnych wskazanych w planach zadań ochronnych i planach ochrony obszarów Natura 2000 w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000, w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE,
 • gromadzenie, analiza i przetwarzanie danych przyrodniczych w postaci informatycznych warstw geometrycznych (GIS),
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych w celu wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych oraz raportów merytorycznych z wykonywania działań związanych z opracowywaniem i realizacją planów zadań ochronnych i planów ochrony obszarów Natura 2000.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii, geografii, leśnictwa, gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym minimum 1 rok doświadczenia w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów oraz zagadnień z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony gatunkowej roślin i zwierząt,
 • znajomość ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy o lasach,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi programów GIS,
 • znajomość obsługi komputera
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ