Praca: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 83527

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca w terenie


-         krajowe wyjazdy służbowe


-         obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych


-         budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy


-         platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze


-         praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • sprawdza, weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu; rozpatruje poprawność projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnia projekty w różnych stadiach dokumentacji w celu właściwego projektowania zmian organizacji ruchu dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych,
 • kontroluje oraz analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg (w tym autostrad w trybie koncesyjno – operatorskim); bierze udział w odbiorach oznakowania dróg,
 • planuje i realizuje zadania programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapobiega powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i współpracuje przy wprowadzaniu ograniczenia w ruchu bądź przy zamykaniu dróg dla ruchu w wypadkach kiedy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu,
 • realizuje procedury audytu i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prowadzi i analizuje bazy danych o wypadkach drogowych,
 • realizuje zadania określone w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • rozpatruje wnioski dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym koncesyjnych odcinków autostrad.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa drogowego lub inżynierii ruchu drogowego lub transportu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem lub zarządzania drogami lub budowy dróg lub projektowania dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów: ustawa o drogach publicznych, ustawa prawo o ruchu drogowym
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, z zakresu audytu BRD
APLIKUJ TERAZ