Praca: Starszy specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 135040

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na parterze. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak windy, innych ułatwień dla osób ze szczególnymi
potrzebami). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.Wyjazdy służbowe - teren woj. podlaskiego.

Zakres zadań

 • Weryfikuje wnioski i realizuje nadzór nad całokształtem spraw związanych z udzielaniem dotacji przez PWKZ
 • Tworzy plany kontroli oraz koordynuje i nadzoruje wykonanie planowych i doraźnych kontroli dotyczących oceny stanu zachowania, prawidłowości użytkowania oraz zabezpieczenia zabytków
 • Prowadzi postepowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji w sprawach kar pieniężnych i ich egzekucji w celu realizacji zadań urzędu wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Kieruje do organów ścigania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w sprawach dotyczących zabytków województwa podlaskiego w celu realizacji zadań urzędu wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Współpracuje z posiadaczami zabytków i sporządza sprawozdania z działań dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami
 • Udziela informacji w ramach wniosków o dostęp do informacji publicznej
 • Prowadzi kancelarię materiałów niejawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: prawo, administracja, historia, ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks postepowania administracyjnego
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność komunikacji i argumentowania, odporność na stres
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w obszarze kontroli/rozliczania dotacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej
APLIKUJ TERAZ