Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 137114

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo - szkieletowe (większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej) oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym - powyżej 4 godzin dziennie
 • czas pracy - zgodnie z przepisamI ustawy o służbie cywilnej

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze budynku Komendy, brak windy
 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
 • budynek Komendy i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • sporządza listy wypłat wynagrodzeń z różnych tytułów prawnych dla funkcjonariuszy, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, w tym w szczególności: ze stosunku pracy, z umów zlecenia, umów o dzieło
 • prowadzi dokumentację dotyczącą wynagrodzeń oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, w tym: kartoteki wynagrodzeń, deklaracje rozliczeniowe ZUS, deklaracje rozliczeniowe z Urzędem Skarbowym
 • sprawdza dowody księgowe pod względem formalno-rachunkowym
 • sporządza analizy i sprawozdania z wykonania planu etatów i wynagrodzeń funkcjonariuszy, służby cywilnej oraz pracowników cywilnych
 • obsługuje program PŁATNIK w celu dokonania rozliczeń wynikających z przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • prowadzi obsługę finansową emerytów i rencistów PSP całego województwa podlaskiego
 • sprawdza poprawność rozliczeń krajowych i zagranicznych delegacji służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego do 1 roku w obszarze wynagrodzeń
 • znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i przepisów wykonawczych
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie
 • samodzielność, wnikliwość, rzetelność
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe