Praca: Starszy specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 127200

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- zagrożenie korupcją.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 9. Stanowisko pracy mieści się na parterze. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • dokonuje wpisu lub zmiany wpisu w rejestrze podmiotów działalności leczniczej (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) oraz wydaje zaświadczenia o tym wpisie i aktualizuje elektroniczny RPWDL
 • prowadzi postępowania administracyjne celem przygotowania projektu decyzji administracyjnej o odmowie wpisu, wpisu zmian i wykreślenia z RPWDL oraz o zakazie wykonywania działalności leczniczej objętej wpisem do RPWDL i nakładaniu kar na podmiot wykonujący działalność leczniczą w przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych RPWDL
 • prowadzi postępowania administracyjne celem przygotowania projektu decyzji administracyjnych dotyczących: zgody lub odmowy zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej oraz nałożenia na kierownika podmiotu kary pieniężnej, w przypadku całkowitego bądź czasowego zaprzestania w/w działalności bez zachowania trybu określonego w przepisach prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ