Praca: Starszy referent pion ochrony informacji niejawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Starszy referent pion ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/1025
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:-prowadzenie i aktualizacja wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Brygadzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;-prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;-prowadzenie rejestru wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych;-prowadzenie dokumentacji żołnierzy zawodowych, żołnierzy OT i pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi;-współudział w opracowywaniu dokumentacji z zakresu ochrony informacji niejawnych na czas ćwiczeń, treningów sztabowych, narad, odpraw, szkoleń w rejonach i pomieszczeniach, w których są one prowadzone;-udział w prowadzonych przez sekcję ochrony informacji niejawnych szkoleniach z zakresu ochrony informacji niejawnych;-udział w pracach związanych z opracowywaniem projektów dokumentów decyzyjnych regulujących problematykę ochrony informacji niejawnych w Brygadzie;-udział w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w Brygadzie, a w szczególności w szacowaniu ryzyka; -przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, wewnętrznych instrukcji, zasad i unormowań;-informowanie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych;-zgłaszanie przełożonemu opinii i wniosków dotyczących problematyki ochrony informacji niejawnych wynikającej z zakresu realizowanych przez siebie zadań;-uczestnictwo w szkoleniach oraz podnoszenie stanu wiedzy specjalistycznej w ramach samokształcenia;-wykonywanie innych zadań zleconych doraźnie przez przełożonego zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zajmowanego stanowiska.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:- wykształcenie minimalne: średnie i 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe.- umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, poczty elektronicznej);-dokładność, skrupulatność, zaangażowanie; -posiadanie obywatelstwa polskiego;-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.-ukończenie kursu ze szkolenia specjalistycznego dla kierowników kancelarii tajnej

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku