Praca: Starszy księgowy

Urząd Statystyczny w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 79140

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


  - praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  - praca w siedzibie urzędu. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


  - podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
  - występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
  - w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • dekretuje i ewidencjonowuje dowody księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zakładowym planem, oraz analizuje prawidłowość i realność ksiąg rachunkowych (prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej) w zakresie: dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, depozytów i innych sum gromadzonych na rachunkach pomocniczych Urzędu, kosztów w układzie rodzajowym, wydatków w układzie budżetu zadaniowego
 • uzgadnia salda kont syntetycznych z saldami kont analitycznych oraz sporządza zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i pomocniczych oraz dzienników częściowych
 • przygotowuje dane do miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych (RB) oraz budżetu zadaniowego
 • analizuje i ewidencjonuje zaangażowanie wydatków budżetowych
 • rozlicza dochody budżetowe oraz przekazuje je do Ministerstwa Finansów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze finansów publicznych
 • wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • zdoloność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ