Praca: Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 120017

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej

 • praca wymaga sprawności obu rąk

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka)

 • zadania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą urzędu


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na  pierwszym piętrze budynku

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera

 • oświetlenie sztuczne i naturalne

 • występują bariery architektoniczne: budynek jest jednopiętrowy- brak windy

 • występują bariery architektoniczne: węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań

 • Bada dokumentację źródłową i księgi rachunkowe audytowanego podmiotu oraz uczestniczy w przeprowadzaniu innych dowodów, np.: przesłuchaniach świadków i strony
 • W trakcie prowadzonych audytów sporządza protokoły dokumentujące przeprowadzone czynności, projekty pism kierowanych do audytowanego oraz innych podmiotów
 • Sporządza projekty sprawozdań z audytów oraz pism kierowanych do właściwych organów lub dysponentów części budżetowych, organów sprawujących nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanego
 • Przygotowuje projekty wniosków o wszczęcie postępowań przygotowawczych w sprawach ujawnionych w trakcie audytu
 • Opracowuje projekty zawiadomień do organów ścigania i rzeczników dyscypliny finansów publicznych, w związku z ustaleniami dokonanymi w toku audytu
 • Ujawnia niedobory w mieniu państwowym, a także inne szkody w tym mieniu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i sprawozdawczości
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Gotowość do uczenia się
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ