Praca: Starszy kontroler rozliczeń

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler rozliczeń
Miejsce pracy: Mońki
Ogłoszenie o naborze Nr 130144

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze  budynku
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym nie wyposażonym w windy osobowe
 • węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych
 • przed budynkiem urzędu brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych SD-Z2 i SD-3 oraz zgłoszone umowy darowizn
 • Monitoruje i wyjaśnia wpłaty zaksięgowane na koncie "kwoty do wyjaśnienia"
 • Prowadzi ewidencję grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • Analizuje karty kontowe podatników pod kątem nadpłat
 • Obsługuje zajęcia wierzytelności dokonywane przez organy egzekucyjne i komorników sądowych
 • Kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonanych przez płatników i inkasentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność za organizację pracy i realizację zadań na stanowisku
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ