Praca: Starszy inspektordo spraw: nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zespole nadzoru nad inwestycjami sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Starszy inspektordo spraw: nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zespole nadzoru nad inwestycjami sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2297
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:- nadzoruje i kontroluje roboty budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej celem sprawdzenia zgodności realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;- uczestniczy w odbiorach zrealizowanych obiektów budowlanych celem uzyskania decyzji organu nadzoru budowlanegozezwalającej na użytkowanie obiektu;- przygotowuje materiały w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia;- przeprowadza przeglądy okresowe obiektów budowlanych;- uczestniczy w komisjach przetargowych powoływanych celem wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych;- analizuje dokumentację projektową w celu sprawdzenia jej zgodności jej wykonania z umową, wytycznymi Inwestora zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentami i uczestniczy w jej odbiorze;- przygotowuje dokumenty składane celem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wraz z opisem zakresu robót niezbędnych do realizacji;- sprawdza kompletność dokumentacji powykonawczej i prawidłowość wykonania protokołów badań, prób i sprawdzeń oraz uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez upoważnione organy w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane


Wymagania inne:

Wykształcenie: średnie budowlaneDoświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w wykonawstwie budowlanym i / lub przy pełnieniu samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwieuprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanejwpis na listę członków właściwej izby inżynierów samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przeztę izbę o członkostwie i opłaconym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnejznajomość obsługi programów kosztorysowych NORMA, WKI-PLAN i pakietu biurowego MS Office m.in. Word, Excelznajomość i umiejętność stosowania w praktyce szeroko rozumianych przepisów z zakresu ustawy prawo budowlane,budowlanych przepisów branżowych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy prawo zamówieńpublicznych, przepisów bhp, i p.poż. wraz z aktami wykonawczymiumiejętność czytania dokumentacji technicznejkierowanie pojazdamiPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 942 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku