Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 120038

Warunki pracy

• kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu, innych jednostek Policji oraz interesantami, • praca związana z opracowywaniem dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych, prowadzeniem szkoleń policjantów i pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, monitorowanie prawidłowości realizacji zasad przetwarzania danych osobowych przez policjantów i pracowników. • stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym; • narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, komputer, • w budynku brak jest windy, konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami; Przed zatrudnieniem niezbędne będzie poddanie się procedurze w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą :poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Zakres zadań

 • Monitoruje prawidłowość realizacji zasad przetwarzania danych osobowych przez policjantów i pracowników komórek organizacyjnych KWP w Białymstoku, OPP i SPKP w Białymstoku poprzez prowadzenie audytów i sprawdzeń w oparciu o plan zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań i protokołów ,
 • Prowadzi szkolenia policjantów i pracowników KWP w Białymstoku, OPP i SPKP w Białymstoku z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Opracowuje dokumentację z zakresu przetwarzania danych osobowych (obszary przetwarzania, wykazy innej dokumentacji), w tym również określoną w odrębnych instrukcjach i procedurach,
 • Weryfikuje kompletność dokumentacji przetwarzania opracowanej dla zbiorów danych osobowych oraz zgodności przewidzianych w niej środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych,
 • Przeprowadzi czynności wyjaśniające w związku z naruszeniami zaistniałymi podczas przetwarzania danych osobowych przez użytkowników, w tym przeprowadza badania ryzyka i analizy zagrożeń dla danych osobowych przetwarzanych w zbiorach KWP w Białymstoku, OPP i SPKP w Białymstoku przy współudziale wyznaczonych administratorów,
 • Opracowuje wnioski w zakresie potrzeb modyfikacji zastosowanych procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przygotowuje sprawozdania z zakresu przetwarzania danych osobowych,
 • Prowadzi ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony i bezpieczeństwa tych danych oraz inne wymagane przepisami rejestry.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Poświadcznie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnyxh o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
APLIKUJ TERAZ