Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 116814

Warunki pracy

Praca związana z bieżącą obsługą urządzeń służących do technicznego przekazu informacji jawnych i niejawnych oraz wykonywaniem czynności szyfrowych;
Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z nadawcami i odbiorcami przekazywanych informacji.
Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku, zachodzi potrzeba przemieszczania się do innych pomieszczeń usytuowanych na parterze, II i III piętrze
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, komputer, drukarka, urządzenia kopiowe oraz urządzenia telekopiowe.
Warunki dodatkowe: praca zmianowa w systemie równoważnego czasu pracy,
w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy do 12 godzin na dobę
Praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • Pełni dyżury zmianowe na stanowisku dyżurnego obsługującego urządzenia służące do technicznego przekazu informacji w pomieszczeniach stacji szyfrów, w tym sprawdza i monitoruje pracę systemów łączności telekopiowej jawnej i utajnionej.
 • Przyjmuje od nadawcy (w przypadku dokumentu niejawnego od pracownika Kancelarii Tajnej lub innej uprawnionej osoby), nadaje za pomocą technicznych środków przekazu oraz wydaje nadawcy (w przypadku dokumentu niejawnego pracownikowi Kancelarii Tajnej lub innej uprawnionej osoby) korespondencji.
 • Odbiera z technicznych środków łączności, ewidencjonuje oraz przekazuje adresatowi (w przypadku dokumentu niejawnego pracownikowi Kancelarii Tajnej lub Dyżurnemu KWP w Białymstoku) korespondencji.
 • Odbiera z technicznych środków łączności oraz nadaje za pomocą technicznego środka łączności korespondencję tranzytową jawną i niejawną.
 • Prowadzi ewidencję dokumentów przyjętych od nadawcy do wysłania, dokumentów nadesłanych i przekazanych adresatowi, przestrzega terminów wysłania i przekazania dokumentów z uwzględnieniem ich cech pilności, ważności i kolejności nadawania.
 • Prowadzi bieżąc i okresow konserwację obsługiwanych urządzeń służących do technicznego przekazu informacji jawnych i niejawnych w pomieszczeniach stacji szyfrów.
 • Dokonuje sprawdzeń lub powiadamiania pracowników właściwych komórek KWP w Białymstoku o konieczności sprawdzenia sposobu działania sprzętu łączności i informatyki, monitoringu i systemów alarmowych wykorzystywanych w pomieszczeniach stacji szyfrów, zgłasza na bieżąco stwierdzone ustereki i uszkodzenia do właściwych komórek organizacyjnych KWP w Białymstoku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespol
 • Znajomość Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
 • Znajomość przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Umiejętność obsługi urządzeń telekopiowych
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy Microsoft Office).
APLIKUJ TERAZ