Praca: Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 97511

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca  często w terenie w trudnych warunkach. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy


Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000, w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE, przygotowywanie opinii w sprawie obowiązku lub braku obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko w celu zachowania przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000 we właściwym stanie ochrony.
 • Prowadzenie spraw związanych z analizą przedkładanych raportów w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000, opracowywanie projektów uzgodnień lub odmowy uzgodnienia warunków realizacji inwestycji mogących oddziaływać na obszar Natura 2000, w celu zachowania przedmiotu ochrony na obszarach Natura 2000 we właściwym stanie ochrony.
 • Współudział w wydawaniu opinii i uzgodnień w zakresie obszarów Natura 2000 dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • Wydawanie zaświadczeń i deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE w celu zachowania przedmiotu ochrony na obszarach Natura 2000 we właściwym stanie ochrony.
 • Wydawanie zaświadczeń i opinii o zgodności planowanej działalności z planem zadań ochronnych, planem ochrony lub celami ochrony obszarów Natura 2000.
 • Wydawanie decyzji ustalających warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii, geografii, leśnictwa, gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość przepisów prawa związanych z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ