Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 83558

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa - kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie - stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku - narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy - bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Naliczanie, sporządzanie i merytoryczne kontrolowanie list wypłat wynagrodzeń, uposażeń, nagród, odpraw i innych należności wynikających z przepisów szczególnych.
 • Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników Policji i funkcjonariuszy oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych.
 • Zgłaszanie do ubezpieczeń, dokonywanie aktualizacji danych, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń.
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń według składników istotnych dla obliczania płac.
 • Realizacja obowiązków płatnika w zakresie naliczania i potrącania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
 • Dokonywanie korekt dokumentów rozliczeniowych.
 • Uzgadnianie za dany miesiąc danych zawartych w deklaracji rozliczeniowej z dokumentacją księgową.
 • Naliczanie składki emerytalno – rentowej za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby bez praw emerytalno – rentowych oraz waloryzowanie przekazanych składek wskaźnikiem waloryzacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce finansowo - księgowej
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i płac
 • Znajomość programu informatycznego udostępnionego przez ZUS płatnikom składek
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Poświadczenie bezieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwea
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi programów płacowych oraz programu informatycznego udostępnionego przez ZUS płatnikom składek
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności interpersonalne
APLIKUJ TERAZ