Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 80918

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
stres związany z wykonywanymi czynnościami,
praca w biurze i częściowo w terenie,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
prowadzenie samochodu służbowego,
obsługa klientów zewnętrznych


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Sprawdza, analizuje projekty czasowe i stałe organizacji ruchu drogowego, rozpatruje ich zgodność z aktualnymi wymogami,
 • Kontroluje i analizuje stan organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg (w tym autostrad w trybie koncesyjnym) . Bierze udział w odbiorach oznakowania,
 • Dokonuje rozpoznania potrzeb pod kątem potencjalnych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg,
 • Prowadzi bazę danych o wypadkach drogowych,
 • Prowadzi ewidencję spraw , projektów i archiwizuje materiały wydziału,
 • Rozpatruje wnioski z zakresu zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Przygotowuje do zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału projekty organizacji ruchu,
 • Podejmuje działania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących prawa o ruchu drogowym, zarządzania ruchem i inżynierii ruchu,
 • praktyczna znajomość pakietu MS- Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. „B”,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu.
APLIKUJ TERAZ