Praca: Starszy inspektor

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 78957

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy administracyjno-zaopatrzeniowe Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku
 • Koordynuje czynności inwentaryzacyjne w urzędzie
 • Koordynuje i prowadzi sprawy związane ze składaniem, przyjmowaniem, przekazywaniem innym organom, przechowywaniem oraz ewidencjonowaniem w systemie elektronicznym oświadczeń o stanie majątkowym
 • Przygotowuje projekty wniosków o uruchomienie zamówienia publicznego w odniesieniu do realizacji usług utrzymania czystości, ochrony i monitoringu budynku urzędu, systemów zabezpieczeń elektronicznych, monitoruje terminy wygaśnięcia umów oraz nadzoruje realizację umów z firmami zewnętrznymi w zakresie prawidłowej realizacji postanowień zawartych w umowach.
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu naczelnika urzędu w tym analizuje i weryfikuje poprawność projektów upoważnień przygotowanych przez właściwe komórki organizacyjne urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność logicznego, analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość MS Office – w szczególności MS Excel
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ