Praca: Starszy inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77318

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

Zakres zadań

 • obsługa systemu EZD /elektroniczne zarządzenie dokumentacją/ w celu rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej w urzędzie
 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej, dokonywanie jej selekcji i rejestracji oraz przygotowywanie korespondencji wychodzącej w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego załatwiania spraw urzędowych
 • obsługa interesantów i udzielanie im niezbędnych informacji - ustnie, pisemnie lub telefonicznie w celu sprawnego funkcjonowania urzędu
 • przygotowywanie pomieszczeń oraz prowadzenie obsługi spotkań i zebrań odbywających się w urzędzie w celu sprawnej obsługi pracowników i petentów
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • zakup materiałów biurowo-kancelaryjnych
 • opracowywanie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze biurowo-kancelaryjnej
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ