Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 139631

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
●    obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
● krajowe  wyjazdy służbowe.
●  praca w terenie.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
●  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
●  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy


●     platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,


●  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac.
 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji.
 • Bierze udział w konsultacji proponowanych zmian technologicznych i uzgadnianiu z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych.
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie badań i nadzorów archeologicznych oraz postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas realizacji inwestycji.
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji.
 • Prowadzi wymaganą sprawozdawczość, archiwizuje dokumenty budowy, przekazuje komplety dokumentacji powykonawczej i operaty kolaudacyjne do Archiwum Zakładowego i do Rejonów oraz raporty z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego do Wydziału Mostów.
 • Prowadzi monitoring terminów obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów na zadaniach inwestycyjnych, przygotowuje rekomendację działań w przypadku przedwczesnych terminów ich wygaśnięcia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu FIDIC