Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 137069

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa


- kontakt bezpośredni i telefoniczny z kontrahentami, funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu


- praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin dziennie


- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku


- narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy


- bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Nalicza, sporządza i merytorycznie kontroluje listy wypłat wynagrodzeń, uposażeń, nagród, odpraaw i innych należności wynikających z przepisów szczególnych.
 • Prowadzi imienne karty wynagrodzeń według składników istotnych dla obliczania płac.
 • Realizuje obowiązki płatnika w zakresie naliczania i potrącania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
 • Prowadzi na bieżąco ewidencję podatkową.
 • Wystawia na bieżąco informację podatkową.
 • Wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 • Prowadzi ewidencję zatrudnienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności interpersonalne
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi programów płacowych