Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 136784

Warunki pracy

obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 godz.,


wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych - prowadzenie samochodu służbowego (nieprzystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).


wysiłek fizyczny (m. in. przemieszczanie się po administrowanych drogach, podnoszenie, dźwiganie, przenoszenie próbek itp.).


praca w terenie na realizowanych budowach,


praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, pod ruchem
(na administrowanych drogach), na wysokości, w hałasie.


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych,


bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych - brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • wykonuje badania laboratoryjne betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych
 • wspólnie z innymi członkami Zespołu Betonu i Materiałów Wiążących analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych
 • monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych
 • analizuje i konsultuje z bezpośrednim przełożonym swoje spostrzeżenia do przedłożonych recept na mieszanki mineralno-cementowe
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby do przeprowadzenia badań laboratoryjnych
 • współpracuje z Nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych, celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek i wykonywania badań terenowych
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje a następnie likwiduje próby laboratoryjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. "B"
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. "B+E"
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025
APLIKUJ TERAZ