Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 135269

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych,
 • prowadzenie samochodu służbowego. 
 • wysiłek fizychny.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi monitoring o stanie przejezdności i stanie technicznym dróg oraz przyjmuje i przekazuje informacje zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi. Posiadanie aktualnych danych umożliwia udzielenie rzetelnych informacji zainteresowanym i podejmowanie stosownych działań zarządcy drogi np. naprawa ubytków w nawierzchni, sprzątnięcie przeszkód z drogi, zmiana programu sygnalizacji świetlnej, zamieszczenie utrudnień na stronie internetowej itp.
 • prowadzi dokumentację Punktu Informacji Drogowej oraz obsługuje programy i systemy wykorzystywane do pracy w Punkcie Informacji Drogowej w celu dokumentowania zdarzeń, interwencji i podjętych działań. Dokumentacja może być udostępniania w przyszłości zainteresowanym np. Policja, Sądy, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.
 • analizuje dane o zdarzeniach drogowych, współpracuje ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i organami zarządzającymi ruchem na tych drogach. Współpraca ma na celu przeprowadzenie sprawnej akcji ratowniczej i minimalizację utrudnień dla podróżnych, a w konsekwencji przywrócenie warunków ruchu na drodze do stanu przed wystąpieniem zdarzenia,
 • gromadzi i przetwarza dane oraz uczestniczy w ocenie zagrożeń występujących na drodze w celu podjęcia właściwych działań przez Zarządcę drogi, w tym zakłóceń związanych z realizacją zadań na sieci oraz w ramach programów rządowych,
 • realizuje zadania w ramach zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia Dyrektorowi Oddziału warunków do skoordynowanego i skutecznego działania we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa) oraz stałego dyżuru w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa,
 • przygotowuje uzgodnienia tras i projekty zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych w celu ochrony dróg,
 • rejestruje korespondencję przychodzącą do Wydziału oraz archiwizuje dokumenty w celu zapewnienia efektywnego obiegu dokumentów w Wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa,
 • umiejętność działania w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem (wypadki, katastrofy w ruchu drogowym),
 • umiejętność obsługi komputera, praktyczna i bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word,
 • prawo jazdy kategorii "B"
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu,
 • znajomość obsługi programu UtrudnieniaWin, ZimaWin, PPNWin,
APLIKUJ TERAZ