Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 130009

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,  platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w terenie.
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, np. na wysokości, nad nurtem rzeki, w warunkach ruchu drogowego, w pobliżu trakcji elektrycznej, na urządzeniach rewizyjnych.
 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w przygotowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia dla celów przetargowych oraz prowadzi sekretariat Zespołu Opiniującego Przedsięwzięcie Inwestycyjne (ZOPI),
 • Wspiera pracę Wydziału Dokumentacji poprzez odpowiednie ewidencje, rejestry, monitoringi i harmonogramy: korespondencji, umów, gwarancji bankowych, faktur Wydziału, opracowywanych i aktualizowanych dokumentacji projektowych, wykonania planów rocznych i wieloletnich związanych z planowaniem Inwestycji i zadań realizowanych z programów rządowych, przygotowania do realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych, oraz obsługuje system SAP, celem usprawnienia pracy Wydziału oraz realizacji planu rocznego prac przygotowawczych.
 • Współpracuje z pracownikami Wydziału Dokumentacji oraz innych Wydziałów w pozyskaniu, koordynacji i opracowywaniu informacji przekazywanych do innych komórek organizacyjnych Oddziału, Centrali lub na zewnątrz do organów rządowych i samorządowych w celu koordynacji zadań prowadzonych przez Wydział.
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem programów inwestycyjnych.
 • Przygotowuje dokumenty wytworzone przez Wydział Dokumentacji do archiwum zakładowego.
 • Współpracuje z pracownikami Wydziału Dokumentacji przy przygotowaniu dokumentów do kontroli, audytów, przekazywanych w odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się Pakietem Office,
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego i specustawy
APLIKUJ TERAZ