Praca: Starszy inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 129758

Warunki pracy


 • Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu.
 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.
 • Występowanie sytaucji stresujących w związku z obsługą klienta zewnętrznego.
 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.
 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań

 • Przygotowuje, sprawdza i dekretuje dowody księgowe.
 • Ewidencjonuje dowody księgowe na kontach syntetycznych i analitycznych przy użyciu komputerowego systemu ewidencji oraz uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych.
 • Prowadzi konta ksiąg rachunkowych.
 • Wystawia polecenia księgowania (PK).
 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dokumenty księgowe.
 • Dokonuje systematycznej kontroli terminowości zapłaty należności przez dłużników i prowadzi działania związane z dochodzeniem należności.
 • Obsługuje system bankowości elektronicznej NBP.
 • Nalicza odsetki od należności i wystawia noty odsetkowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku na stanowisku w obszarze finansów
 • Znajomość przepisów – ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w aktów
 • Znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, m. in. edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej
 • Umiejętność korzystania z księgowych programów informatycznych
 • Umiejętność obsługi programu TREZOR
APLIKUJ TERAZ