Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 125966

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa - kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie - stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku - narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy - bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Nalicza, sporządza i merytorycznie kontroluje listy wypłat wynagrodzeń, uposażeń, nagród, odpraw i innych należności wynikających z przepisów szczególnych.
 • Rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników Policji i funkcjonariuszy oraz sporządza dokumentację rozliczeniową.
 • Zgłasza do ubezpieczeń, dokonuje aktualizacji danych, wyrejestrowuje z ubezpieczeń.
 • Prowadzi imienne karty wynagrodzeń według składników istotnych dla obliczania płac.
 • Realizuje obowiązki płatnika w zakresie naliczania i potrącania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
 • Dokonuje korekt dokumentów rozliczeniowych.
 • Uzgadnia za dany miesiąc dane zawarte w deklaracji rozliczeniowej z dokumentacją księgową.
 • Nalicza składki emerytalno – rentowej za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby bez praw emerytalno – rentowych oraz waloryzuje przekazane składki wskaźnikiem waloryzacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w komórce finansowo - księgowej
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i płac
 • Znajomość programu informatycznego udostępnionego przez ZUS płatnikom składek
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Poświaczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi programów płacowych oraz programu informatycznego udostępnionego przez ZUS płatnikom składek
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętności interpersonalne
APLIKUJ TERAZ