Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 119887

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- zagrożenie korupcją.

Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • dokonuje analizy formalnej i prawnej wniosków i zgłoszeń o wszczęcie postępowań w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich, lotnisk cywilnych i lotnisk użytku publicznego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
 • prowadzi postępowania administracyjne celem spełnienia wymagań prawa administracyjnego i prawa materialnego w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich, lotnisk cywilnych i lotnisk użytku publicznego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
 • prowadzi postępowania administracyjne celem spełnienia wymagań ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, architektury, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, preferowane w zakresie dróg, mostów, lotnisk lub konstrukcyjno-budowlane,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata przy projektowaniu lub w wykonawstwie lub w administracji architektoniczno-budowlanej.
APLIKUJ TERAZ