Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 116567

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- zagrożenie korupcją.


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • sprawdza zgodność z prawem uchwały dotyczące uchwalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji: o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, lokalizacji linii kolejowej, lokalizacji w zakresie terminalu dotyczącego sieci gazowej
 • opiniuje uchwały rad gmin o przystąpieniu do sporządzenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, architektury oraz architektury krajobrazu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość przepisów ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • znajomość przepisów ustawy dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia architektoniczne i czynna przynależność do samorządu zawodowego architektów
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji architektoniczno-budowlanej lub na stanowiskach związanych z samodzielnym projektowaniem architektoniczno-budowlanym lub urbanistycznym
APLIKUJ TERAZ