Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 74490

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • kontroluje prawidłowość poniesionych wydatków z dotacji budżetu państwa, w tym kontroluje zamówienia publiczne oraz kontroluje na miejscu realizowanych zadań,
 • prowadzi nadzór nad zadaniami realizowanymi w województwie w ramach Programów finansowanych z budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze funduszy strukturalnych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ