Praca: Starszy inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 73991

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak windy, innych ułatwień dla osób ze szczególnymi
potrzebami). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.Wyjazdy służbowe - teren woj. podlaskiego.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wszelkich działań dotyczących zabytków nieruchomych w celu prowadzenia przez właścicieli prac przy zabytkach zgodnie z prawem
 • prowadzi inspekcje ustalające zakres prac budowlanych i konserwatorskich w zabytkach przed wydaniem pozwoleń w celu poprawnego opracowania dokumentacji
 • kontroluje stan zachowania, prawidłowość użytkowania oraz zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz prowadzenie wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach z zakresem lub warunkami określonymi w wydanych pozwoleniach w celu ich ochrony przed zniszczeniem
 • przygotowuje projekty zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli w celu wskazania prawidłowych działań przy zabytkach
 • prowadza komisyjne inspekcje ustalające zakres prac konserwatorskich w zabytkach i zespołach zabytków oraz przewodniczy komisjom odbioru prac konserwatorskich, dokumentacji z badań architektonicznych i konserwatorskich
 • sporządza sprawozdania z działalności oraz roczne plany kontroli i roczne programy działania
 • bierze udział w wykonywaniu realizacji budżetu zadaniowego w celu zgodnego z przepisami działania urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, historia, architektura, budownictwo, etnografia, ochrona dóbr kultury, ochrona dziedzictwa, kulturoznawstwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ