Praca: Specjalista

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 115658

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie urzędu

 • praca przed monitorem ekranowym (powyżej 4 godzin dziennie)

 • kontakt z interesantami

 • realizacja zadań służbowych pod presją czasu

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka

 • praca na wysokości do 3 metrów

 • w budynkach brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchym

 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze, brak windy

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję nieruchomości w celu posiadania informacji o ich ilości i aktualnym stanie z uwzględnieniem zmian wynikających z prowadzonych robót budowlanych, a takżepod kątem przeznaczenia i przydatności dla potrzeb służbowych oraz ustalenia dokładnych granic geodezyjnych tych nieruchomości w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
 • sporządza deklaracje podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w celu ustalenia wysokości podatku należnego do zapłaty przez Podlaski Oddział Straży Granicznej
 • analizuje protokoły przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w celu sporządzenia wykazu niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych
 • oblicza koszty wytworzenia energii cieplnej przez kotłownie znajdujące się w obiektach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w celu ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
 • przygotowuje projekty umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości będących w trwałym zarządzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w celu ostatecznego zawarcia umowy
 • przygotowuje wnioski do właściwych organów o nabycie, czasowe pozyskanie, zbycie nieruchomości w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki nieruchomościami w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w utrzymaniu obiektów budowlanych, gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość w praktyce ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i geodezyjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii B
APLIKUJ TERAZ