Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 114291

Warunki pracy

• Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne)


• Zagrożenie naciskami grup przestępczych


• Zagrożenie korupcją


• Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


• Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


• Praca zmianowa

Zakres zadań

 • prowadzi czynności wyjaśniające o wykroczenia
 • sporządza wnioski o ukaranie do sądów, wobec sprawców wykroczeń przeciwko środowisku
 • występuje przed sądami w roli pełnomocnika Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jako oskarżyciel publiczny
 • prowadzi czynności wyjaśniające na terenia działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Delegatury w Łomży i Suwałkach
 • prowadzi rejestry i ewidencje dotyczące prowadzonych czynności wyjaśniających, przygotowuje materiały i dane niezbędne do sporządzania sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw
 • współdziała z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości lub organach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony środowiska
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość prawa: ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, kodeks karny i kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa o lasach, ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania, ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ