Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 86968

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca laboratoryjna oraz praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej 4 godz.,
praca w terenie,
wyjazdy służbowe z wykorzystaniem samochodów służbowych,
prowadzenie samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych,
warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
praca w terenie na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw jak również badań terenowych w zakresie geotechniki, podłoży,
 • wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw oraz terenowe badania geotechniczne,
 • monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • kontroluje i monitoruje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu Gruntów i Geotechniki,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby,
 • współpracuje z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • rejestruje oraz dba o prawidłowe przechowywanie i likwidację prób do badań laboratoryjnych,
 • kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa lub geofizyki lub geologii lub geotechniki lub geodezji lub chemii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu oraz z zakresu geologii i geotechniki,
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się Pakietem Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. „B”,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robot drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,
 • praca w badawczym laboratorium akredytowanym.
APLIKUJ TERAZ