Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 84950

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa


- kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


- stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku


- narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy


- bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Nalicza, sporządza i merytorycznie kontroluje listy wypłat wynagrodzeń, uposażeń, nagród, odpraw i innych należności wynikających z przepisów szczególnych.
 • Prowadzi imienne karty wynagrodzeń według składników istotnych dla obliczenia płac oraz kart zasiłkowych.
 • Sporządza informację podatkową, nalicza i potrąca zaliczki na podatek dochodowych od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
 • Sporządza zestawienia potrąceń z tytułów innych niż publiczno-prawne od uposażeń i wynagrodzeń.
 • Sprawuje kontrol formalno-rachunkową dokumentów księgowych.
 • Gromadzi, kompletuje i przechowuje wymaganą przepisami prawa dokumentację w zakresie powierzonych zadań.
 • Wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 • Prowadzi ewidencję zatrudnienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce finansowo - księgowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i płac oraz z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi programów płacowych
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Umiejętności interpersonalne
APLIKUJ TERAZ