Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81257

Warunki pracy

Praca związana z prowadzeniem całości spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku;
Kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariuszami i pracownikami Policji oraz podmiotami zewnętrznym;
Praca o charakterze administracyjno-biurowym.


Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym.
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań

 • Realizowanie zadań związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji w tym zakresie.
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych oraz ustalanie uprawnień do świadczeń pracowniczych (takich jak: nagrody jubileuszowe, wysługa lat, odprawy emerytalne, rentowe, nagrody roczne, odprawy pośmiertne itp.) oraz aktualizowanie danych w systemie Informatycznym SWOP Kadry.
 • Koordynowanie procesu sporządzania opisów stanowisk pracy, monitorowanie procesu sporządzania pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej, uczestniczenie w pracach komisjo egzaminacyjnej w ramach służby przygotowawczej i naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej oraz opracowywaniu Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędzie, a także monitorowanie zmian w przepisach z zakresu prawa pracy i aktualizowanie wewnętrznych aktów prawnych.
 • Udzielanie informacji interesantom o aktualnie obowiązujących przepisach, trybie i sposobie załatwienia spraw kadrowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej organizacji stażu dla osób bezrobotnych oraz monitorowanie przebiegu stażu.
 • Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących rent, emerytur pracowników KWP w Białymstoku, OPP w Białymstoku i SPKP w Białymstoku.
 • Sporządzanie bieżących informacji dotyczących stanu kadr w obsługiwanych komórkach organizacyjnych.
 • Współpraca w komórką organizacyjną ds. finansów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa prsacy
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office)
 • Znajomość systemu ubezpieczeń społecznych
APLIKUJ TERAZ