Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 80329

Warunki pracy

Częsta praca w terenie, w trudnych warunkach (lasy, tereny podmokłe) oraz praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy


Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Tworzenie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora w sprawie ustanowienia planów ochrony/zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody celem określenia zagrożeń występujących na ich terenie i sposobów ich eliminacji.
 • Przygotowywanie projektów decyzji powołujących lub likwidujących strefy ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz projektów zezwoleń na czynności podlegające zakazom w przedmiotowych strefach w celu zachowania populacji poszczególnych gatunków oraz kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej stref ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową w celu właściwego rozpoznania zasobów, tworów i składników przyrody.
 • Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących stref ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz w zakresie wykonalności działań ochronnych wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych w rezerwatach przyrody celem właściwego nadzoru nad stanem zachowania przyrody w rezerwatach przyrody oraz strefach ochronnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000, w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie oraz kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach.
 • Tworzenie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora w sprawie powołania, zwiększenia powierzchni rezerwatów przyrody oraz innych form ochrony przyrody celem zachowania i ochrony terenów cennych przyrodniczo na terenie województwa podlaskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe biologia, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość ustawy o lasach
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów z zakresu opracowywania planów ochrony dla rezerwatów przyrody
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • praktyczna umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność czytania map i planów
 • dobra orientacja w terenie,
 • umiejętność obsługi programów GIS
APLIKUJ TERAZ