Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 80096

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


Nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury )
krajowe wyjazdy służbowe
obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje dane do opracowania i aktualizacji dokumentacji planowania cywilnego, w tym Planu Zarzadzania Kryzysowego Oddziału, mapy ryzyka, mapy zagrożeń, raportu cząstkowego oraz procedur realizacji zadań zarzadzania kryzysowego. Współdziała w przygotowaniu i wykonaniu procedur związanych z ochroną infrastruktury krytycznej,
 • Gromadzi dane oraz dokonuje oceny zagrożeń występujących na terenie Oddziału. Aktualizuje zagrożenia. Współdziała z Punktem Informacji Drogowej Oddziału w zakresie monitorowania i patrolowania, przez służby liniowe Rejonów, sytuacji kryzysowej oraz utrudnień na sieci dróg spowodowanych zagrożeniem,
 • Współdziała w organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego w Oddziale oraz przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Oddziału dotyczące zasad, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na zarządzanej sieci dróg. Z komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz administracją zespoloną i niezespoloną województwa współdziała w zakresie procedur zarządzania kryzysowego
 • Opracowuje wybraną dokumentacje planowania operacyjnego oraz programowania obronnego w zakresie zadań wyznaczonych dla Oddziału na wypadek zaistnienia sytuacji szczególnych zagrożeń. Uczestniczy w przedsięwzięciach szkoleniowych, ćwiczeniach i treningach organizowanych przez jednostki nadrzędne
 • Współdziała w realizacji zamierzeń związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej Oddziału na potrzeby obronne państwa, Sił Zbrojnych RP i przyjęcia sojuszniczych sil wzmocnienia NATO, zabezpieczenie realizacji zadań w ramach wsparcia państwa gospodarza /HNS/ oraz współpracy cywilno-wojskowej /CIMIC/, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z osłony technicznej infrastruktury drogowej objętej przygotowaniami obronnymi
 • Współdziała przy opracowaniu dokumentów związanych z przejściem Oddziału na strukturę organizacyjną jednostki zmilitaryzowanej oraz z władzami samorządowymi i z wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie uzupełnienia istniejących stanów osobowych i zasobów sprzętowych
 • Współdziała w zapewnieniu spójności między planami i zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych, tzw. obszary wspólne, jak np. dokumentacja i zadania stałego dyżuru, planowanie i organizacja szkoleń na szczeblu Oddziału. Uczestniczy w pozyskiwaniu danych z dokumentacji przygotowań obronnych Oddziału na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz w wykonywaniu sprawozdawczości
 • Współdziałanie w prowadzeniu dokumentacji z zakresu obrony cywilnej Oddziału. Wykonywanie i aktualizacja bazy danych dotyczącej występujących zagrożeń mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej Oddziału. Realizacja ochrony przedsięwzięcia z zakresu informacji niejawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • prawo jazdy kat. B,
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne
 • aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „NATO CONFIDENTIAL”, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL
 • znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia specjalistyczne z zakresu Infrastruktury transportowej, w tym o znaczeniu obronnym ; zagadnień zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych i ustawy prawa zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ