Praca: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 79196

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7:30 do godziny 15:30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko usytuowane na siódmym piętrze budynku. Do budynku wejście usytuowane jest na niskim parterze, bez schodów.  Wewnątrz budynku jest winda. Brak utrudnień w dostępie do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach

Zakres zadań

 • bierze udział w ustalaniu okoliczności wypadków i opracowuje wnioski wynikające z badania ich przyczyn, sporządza wniosek o komisyjne badania lekarskie w celu ustalenia uszczerbku na zdrowiu i wypłaty ewentualnego odszkodowania
 • przeprowadza kontrolę warunków pracy, służby i ochrony przeciwpożarowej, ujawnia i identyfikuje niezgodności środowiska pracy/służby z przepisami i zasadami bhp i ppoż. w celu stworzenia optymalnych warunków do jej wykonywania/pełnienia
 • współpracuje z lekarzem medycyny pracy, koordynuje działania w zakresie profilaktyki lekarskiej funkcjonariuszy i pracowników w celu niedopuszczenia do pracy/służby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego
 • identyfikuje zagrożenia i ocenia ryzyko zawodowe związane z ich występowaniem w celu ustalenia priorytetów w działaniach profilaktycznych zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego
 • przeprowadza szkolenia wstępne pracowników (praktykantów) i funkcjonariuszy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ochrony ppoż. w celu zaznajomienia z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy/służby, przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, regulaminie pracy, innymi przepisami obowiązującymi na terenie KMP oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczy w procesie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby i ochrony przeciwpożarowej w celu aktualizacji i zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności
 • organizuje i uczestniczy w pracach komisji bhp w celu formułowania wiosków z przeprowadzonych przeglądów warunków pracy i okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby
 • sporządza instrukcje ogólne, bezpieczeństwa pożarowego, procedury, okresowe analizy, wnioski i informacje o stanie bezpieczeństwa, higieny służby/pracy i ochrony przeciwpożarowej zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia funkcjonariuszy i pracowników oraz poprawy warunków służby i pracy
 • prowadzi obsługę kancelaryjno – biurową, przygotowuje projekty decyzji, prowadzi podręczne archiwum dokumentacji, a następnie przekazuje ją do Składnicy Akt w celu jej archiwizacji zgodnie z przepisami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie techniczne bhp.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy w służbie bhp.
 • Szkolenie okresowe służby bhp.
 • Przeszkolenie inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony p.poż.
 • Obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ