Praca: Specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77518

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • sporządza listy płac
 • przygotowuje dokumenty ubezpieczeniowe i prowadzi rozliczenia
 • prowadzi ewidencję pracowników należących do PPK oraz nalicza i odprowadza wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe od pracownika i pracodawcy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszu płac
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ