Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76372

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca laboratoryjna oraz praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej 4 godz.,


-      praca w terenie,


-      wyjazdy służbowe z wykorzystaniem samochodów służbowych,


-      prowadzenie samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych,


-      warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-      praca w terenie na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • wykonuje badania laboratoryjne betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych w celu określenia jakości wbudowywanych materiałów,
 • analizuje wyniki przeprowadzonych badań betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych w celu określenia poziomu zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami,
 • monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych, w celu przekazania Kierownikowi Zespołu,
 • analizuje i sprawdza pod względem merytorycznym dostarczone recepty na mieszanki mineralno-cementowe w celu określenia poziomu zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • współpracuje z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych celem zapewnienia właściwej jakości robót,
 • kontroluje ilość i stan odczynników i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych w celu zapewnienia bieżącej ich dostawy,
 • kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań w celu ich archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności Zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się Pakietem Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robot drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
APLIKUJ TERAZ