Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76026

Warunki pracy

Kontakt osobisty, telefoniczny i e-mail z pracownikami instytucji i urzędów realizujących zadania z zakresu cudzoziemców oraz z funkcjonariuszami
i pracownikami jednostek i komórek organizacyjnych Policji.


Stanowisko usytuowane jest na parterze budynku jednostki.
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Warunki dodatkowe: praca przy naturalnym i sztucznym świetle, pomieszczenie ogrzewane.

Zakres zadań

 • Zasięganie opinii właściwych terytorialnie komendantów organizacyjnych jednostek Policji i udzielenie informacji zlecającemu Wojewodzie, Szefowi urzędu ds. Cudzoziemców, Komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie „czy pobyt cudzoziemca stanowi zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”.
 • Dokonywanie, w policyjnych systemach informatycznych i Krajowym Rejestrze Karnym, sprawdzeń cudzoziemców ubiegających się o określony status na terenie RP oraz zasięganie opinii właściwych terytorialnie komendantów jednostek organizacyjnych Policji.
 • Realizowanie funkcji nadzorczej w celu udzielenia informacji funkcjonariuszom dokonującym zatrzymania cudzoziemca w ramach kontroli legalności pobytu.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium RP.
 • Wprowadzanie do systemu EURODAC daktyloskopii cudzoziemca.
 • Współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP, KWP, KGSG, POSG, Sądu Rejonowego i Okręgowego, Prokuratury Rejonowej i Okręgowej, Służb, PUW, ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców.
 • Współpraca z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi Policji mającymi nadzór nad ośrodkami dla cudzoziemców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu zagadnień związanych z cudzoziemcami.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka rosyjskiego i języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi komputera oraz programu operacyjnego „Windows” i pakietu biurowego „Office”
 • Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów.
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
APLIKUJ TERAZ