Praca: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 74424

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Częsta praca w terenie, w trudnych warunkach (lasy, tereny podmokłe) oraz praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie wizji terenowych i sporządzanie z nich protokołów oraz wyliczanie wielkości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną w celu zrekompensowania poniesionych strat,
 • prowadzenie spraw dotyczących wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione poprzez sprawdzanie kompletności dokumentacji w celu zrekompensowania poniesionych strat,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz kontrola realizacji tych decyzji w celu potrzeby ochrony innych dziko występujących gatunków, ograniczenia szkód, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego oraz w celu umożliwienia realizacji badań naukowych,
 • współdziałanie z właścicielami lub użytkownikami gospodarstw rolnych i leśnych w zakresie zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami wyrządzonymi przez bobry, żubry, rysie, i wilki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, biologii, rolnictwa, leśnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów,
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • znajomość ustawy o lasach,
 • znajomość ustawy prawo łowieckie,
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera ( środowisko Windows, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność czytania map i planów,
 • umiejętność obsługi programów GIS.
APLIKUJ TERAZ