Praca: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 137606

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 7:30 do godziny 15:30, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko usytuowane na drugim piętrze budynku. Do budynku wejście usytuowane jest na niskim parterze, ze schodami. Wewnątrz budynku jest winda.

Zakres zadań

 • Koordynuje procedurę kierowania na kursy doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie i lokalnie w oparciu o półroczny plan potrzeb szkoleniowych i roczny plan doskonalenia lokalnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, sporządza bieżące analizy i sprawozdania w celu zapewnienia sprawnej realizacji procesu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników KMP w Białymstoku w celu przekazania informacji jednostce nadrzędnej.
 • Prowadzi rekrutację, zgodnie z kryteriami naboru i zgłoszonymi potrzebami, na kursy doskonalenia zawodowego organizowane centralnie w celu zapewnienia właściwej realizacji procesu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
 • Opiniuje raporty i podania dotyczące wyjazdów na misje zagraniczne, o skierowanie na wyższe studia zawodowe, o skierowanie na studia I i II stopnia, o przyjęcie na praktykę zawodową w celu stwerdzenia ich poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzi ewidencję funkcjonariuszy i pracowników kierowanych na kursy doskonalenia zawodowego organizowane centralnie oraz seminaria realizowane w jednostkach szkoleniowych Policji w celu dostarczenia informacji o potrzebach szkoleniowych i zrealizowanych szkoleniach.
 • Nadaje przydziały organizacyjno – mobilizacjnych policjantom, pracownilkom i żołnierzom rezerwy w celu uzupełnienia potrzeb kadrowo – mobilizacyjnych Komendy jako jednostki zmilitaryzowanej.
 • Reklamuje oraz zawiadamia Wojskowe Centrum Rekrutacji o ustaniu przyczyny reklamowania policjantów i pracowników w celu regularnej werifkacji kandydantów do nadania przydziałów organizacyjno - mobilzacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/ł współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Znajomość przepisów dotyczących szkoleń i doskonalenia zawodowego.
 • Znajomość ustawy o Policji.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz stażu pracy.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe